February 24, 2010

தென் கிழக்காசியாவில் தமிழர்களின் சுவடுகள்-7


தமிழர்கள் மேற்கு உலகோடும் கிழக்கு உலகோடும் தொடர்பு வைத்திருந்தாலும் கடற்பயணங்கள் பிறர் உதவியின்றி தமிழ் மக்களாளே அவை செலுத்தப்பட்டன.பாய், பாய்மரம் முதலியன தமிழ்ப் பெயர்களே.நங்கூரம் என்பதும் தமிழ்ப் பெயரே. ஓடம்,ஓதி, தோணி,தெப்பம்,கலம், கப்பல் முதலிய சொற்கள் வெவ்வேறு வகையான மரக்கலங்களை சுட்டுகின்றன.”தமிழகத்தில் கரையை அடுத்து செல்லும் மரகலங்களும் உண்டு. மரங்களை சேர்த்துவைத்து கட்டி செய்யப்பட்ட கட்டுமரம் உண்டு”என்று பிளினி கூறியுள்ளார்.

முற்காலத்தில் அறியப்பட்ட மரக்கலங்கள் இன்னும் மலையாளக் கரையில் காணலாம். கட்டுமரம் அல்லது kattumara என்பது தமிழர் கடற் ஆதிக்கத்தின் ஆங்கில வெளிப்பாடுதான்.
பஞ்சாப்பிலும் சிந்துவெளியிலும் நடத்திய புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியில் பழம்பொருள்கள் பல கிடைத்துள்ளன.அவை சூசா,பாபிலோன் முதலிய இடங்களிற் கிடைத்த பழம்பொருள்களை ஒத்து இருகின்றன. அப் பழம்மொருள்களின் காலம் கி.மு 3000 வரையிலாகும். மண்பாண்டங்கள்,கண்ணாடி வளைகள்,எழுத்துக்கள் வெட்டப்பட்ட முத்திரைகள் என்பன அவைகளாகும். சில ஆண்டுகளின் முன் டாக்டர் ஆர்நெர் (Dr Hornell) சூசா, இலகாஷ் என்னும் இடங்களிற் கிடைத்த கிண்ணங்கள்,கைவளைகள் இந்திய பொருள்களே எனசுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

எகிப்தில் கண்டுபிடிக்பட்டுள்ள பக்குவம் செய்யப்பட்டுள்ள பிணங்கள்(mummies)இந்திய அவுரி நீலத்தால் சாயமூட்டப்பட்டன.எபிரேய மொழியில் காணப்படும் துகிம்,அகலிம் என்பன தோகை அகில் என்னும் தமிழ்ச் சொற்களே என நீண்ட நாட்களுக்குமுன்பே டாக்டர் கால்டுவெல் என்னும் ஆராச்சியாளார் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

சாலமன் நாட்டிற்கு கி.மு1000 கப்பல்களில் தமிழகத்து பொருள்கள் சென்றன எனவும், கி.மு 3000த்தில் தெக்கு மரத் துண்டங்கள் அரேபிய நாட்டிற்கு தமிழக்த்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்டன என்பது தமிழகத்து கடற்வாணிகம் பழமையை உணர்த்தும் சான்றுகளாகும்

கி.மு 9ஆம் நூற்றாண்டில் அசீரிய அரசனாகிய மூண்றம் சாலமன் சர் நாட்டிய தூணில் இந்திய குரங்குகளும் யானைகளும் வெட்டப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவினிலிருந்தும் வெளி நாடுகளுக்கு அனுப்பபட்ட துணிகள் பலவகை சாயங்கள் ஊட்டப்பட்டிருந்தன என்று அரிஸ்தோபலுஸ்(Aristobulus) என்பவரின் கூற்றுகளால் விளங்குகின்றது. மகாவம்சம் என்னும் சிங்கள நூல் ஐந்து நிறங்கள் ஊட்டப்பட்ட உடைகளைப் பற்றியும், மஞ்சள் நிற ஆடைகளைப் பற்றியும் கூறுகிறது.

அரிசி என்னும் தமிழ் சொல் அராபி மொழியில் அல்ராஸ் என்றும் கிரேக்கில் அரிசா என்றும் வழங்கும். அரிசிக்கு வடமொழிப் பெயர் விரீகி, பாரசீகப் பெயர் விரிசினசி, இதனால் கிரேக்கரும் உரோமனியரும் அராபியர் மூலம்தான் அரிசியை பெற்றார்கள் எனத் தெரிகிறது. பாரசீகர் அரிசியை வட இந்தியாவில் இருந்து பெற்றனர்.கிரேக்கர்கள் அரிசியை வட இந்தியாவில் இருந்து பெற்று இருந்தார்கள் என்றால். அரிசியை குறிக்கும் சொல் அரிசா என்று இருக்காது.அது விரீகி என்று இருக்கும்.. அரிசி இந்திய பர்மா சீனா என்னும் நாடுகளுக்கு உரியது. கி.மு 2.800 இல் சீனாவில் அரிசி அறியப்பட்டிருந்தது. தென் கிழக்காசியவின் முக்கிய உணவு சோறு.


வனவாசகம் என்ற ஒரு நாடு உண்டு. அதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா? சரித்திரம் தொடரும்-7

Sumber: Perpustakaan Negara Malaysia (PNM)
மின்தமிழ்
கெடா வரலாறு- R.Faqir Muhammad-1959
1. Agesthialingom, S. & S.V. Shanmugam (1970). The Language of Tamil Inscriptions, Annamalainagar, India: Annamalai University.
2. வாழ்க்கை பயணம் விக்கி.
Diambil daripada "http://ms.wikipedia.org/wiki/Tulisan_Pallava"
http://ulaathal.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://www.thinnai.com/?module=displaystory&story_id=60605262&format=print
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%B4%E0%AE%B0%E0%AF%8D
1. சோழர்கள் - K.A நீலகண்ட சாஸ்திரி - முதல் பாகம்.
2. ↑ சோழர்கள் - K.A. நீலகண்ட சாஸ்திரி - பாகம் இரண்டு - பக்கம் 726
3. ↑ சோழர்கள் - K.A.நீலகண்ட சாஸ்திரி - பாகம் இரண்டு - பக்கம் 727
தமிழர் யார்?...ந.சி கந்தையா ............................சென்னை12.4.46
உலக நாகரிகத்தில் தமிழர் பங்கு. ந.சி.க.............சென்னை1.12.48
-திருவாசகம்,கீர்த்தி திரு அகவல் வரி.27-28
தமிழக ஆட்சி ..........டாக்டர் மா.இராசமாணிக்கனார் . பாரி நிலையம்
http://www.tamilbooks.info/mediareview.aspx?rid=27&bid=VB0000207 Reference:

(1) R.C. MAJUMDAR- CHAMPA: HISTORY & CULTURE OF AN INDIAN COLONIAL KINGDOM IN THE FAR EAST GIAN PUBLISHING HOUSE DELHI – REPRINT 1985.

(2) SANGAM LITERATURE – ETTUTHOKAI & PATHUPPATTU

3) பாண்டியர் செபேடுகள் பத்து – PUBLISHED BY THE TAMIL VARALATRU KAZHAGAM, MADRAS 1967.
நன்றி: லண்டன் சத் சங்கம் செய்தி மடல். http://www.nilacharal.com/tamil/vietnam_158.html
http://www.nilacharal.com/tamil/vietnam_158.html
http://www.visvacomplex.com/main.html
http://kadaaramnet.blogspot.com/ அற்புதன்
http://thamizmandram.blogspot.com/
இணையம்: www.thamizhkkuil.net
thamizayam@googlegroups.com
http://vallinam.com.my/jan09/essay.html நாட்டுக் கோட்டைச் செட்டியாரும் மலாக்கா செட்டி சமூகமும் ஏ.தேவராஜன்
தென்செய்திhttp://www.yarl.com/forum3/index.php?showtopic=40429
சீனாவின் தமிழ்க் கல்வெட்டு
http://en.wikipedia.org/wiki/Zen
கடாரத்தமிழ்ப் பேரறிஞர்டாக்டர் எஸ்.ஜெயபாரதி JayBee http://www.visvacomplex.com/main.html
Post a Comment